Nadácia Integra

Z počtu 2.3 milióna oficiálne nezamestnaných Keňanov tvorí skupina mladých až 80%. Z týchto tvorí 19% skupina mladých vo veku 15-19 rokov, 30% vo veku 20-24 rokov, 21% medzi 25-29 rokov a 9% vo veku 30-34 rokov. Kenská vláda si uvedomuje závažnosť problému, a preto vynaložila úsilie na riešenie nezamestnanosti mladých – a to podporením vzniku nových pracovných príležitosti. V svojej dlhodobej stratégii Kenya Vision 2030 sa vláda zameriava na zlepšenie podnikateľských zručnosti mladých pomocou vzdelania so zameraním na rozvíjanie kvalifikovaných odborných nadstavieb. Kladie dôraz na zvýšenie kvality vzdelania a zamerania vzdelania na praktické zručnosti – pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Na úrovni kvalifikovanej odbornej nadstavby považuje vláda práve súkromné školy a inštitúcie za partnerov v poskytovaní vzdelania. Kenya Vision 2030 chce naplniť cieľ zvyšovania kvality vzdelávania prostredníctvom učiteľov ako kľúčových v procese zmeny.
Celkovým cieľom projektu je dlhodobo zabezpečiť kvalifikované odborné nadstavbové vzdelanie a praktické zručnosti znevýhodnenej a marginalizovanej skupiny mládeže Keni, čo povedie k ich uplatneniu na trhu práce, kariérnemu rastu a vybudovaniu finančne nezávislej existencie.

Stručný popis projektu 
Hlavným cieľom projektu je dlhodobo zabezpečiť kvalifikované odborné nadstavbové vzdelanie a praktické zručnosti marginalizovanej skupiny mládeže Keni, čo povedie k ich uplatneniu na trhu práce, kariérnemu rastu a vybudovaniu finančne nezávislej existencie. Predkladaný projekt tak napĺňa vládne stratégie dlhodobého rozvoja Kene z dokumentu KenyaVision2013. Jeho špecifické ciele sú zamerané na zvyšovanie kvality vzdelávania a počtu kvalifikovaných učiteľov používajúcich inovatívne pedagogické metódy; zvyšovanie zamestnanosti znevýhodnených mladých ľudí na trhu práce formou zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti; a na zvýšenie príjmov lokálneho partnera za účelom finančnej podpory projektových aktivít a zlepšenia finančnej stability partnera. Po implementácií projektových aktivít, bude 300 študentov zo znevýhodnenej skupiny sociálne slabej mládeže a neplnoletých matiek vyškolených v niektorom praktickom odbore, ktorý vybudoval ich osobnostnú zručnosť. Počas implementácie projektu nadobudne 168 študentov lepšiu pozíciu v konkurenčnom boji na trhu. Zároveň 144 študentov nastúpi do zamestnania formou kontraktu a 48 si založí svoju vlastnú podnikateľskú činnosť. Projekt vybuduje pedagogické kapacity 17 existujúcich pedagógov a 8 novo nadobudnutých expertov pre odborné predmety partnera, čím prispeje ku skvalitňovaniu výučby a rozvoju vzdelanosti v súlade s vládnymi stratégiami. Projekt taktiež prispeje k zlepšení finančnej stability partnera 520-780 eurami mesačne pre financovanie 10-15 študentov sponzormi zo Slovenska po dobu projektu aj po nej; 6000 eur za dva roky projektu z komerčného predaja produktov a 5000 eur z poskytovania služieb verejnosti. Pričom projekt predpokladá nárast ziskov za každý nasledujúci rok. Finančné zisky prispejú k udržateľnosti projektových aktivít aj po skončení projektu.

Stručný popis, čo už projektový partner realizoval
Beacon of Hope centre existuje od mája 2002. Odborné vzdelávanie poskytuje už vyše 13 rokov. Dosiaľ vyškolili viac ako 600 mužov a žien. Získané vzdelanie a zručnosti týmto absolventom umožnili zaradiť sa na trh práce a získať pravidelný príjem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *