Projekt sa nachádza v Keni, v ťažiskovej krajine Dobrej noviny. Rovnako vzdelávanie v slumoch Nairobi je jednou z významných oblastí podpory Dobrej noviny.

Vízia Kene 2030 je dôležitou stratégiou rozvoja krajiny. Táto vízia je postavená na hospodárskom, sociálnom a ekonomickom pilieri. V rámci sociálneho piliera je cieľom Kene budovať spravodlivú a súdržnú spoločnosť, v ktorej vládne sociálna rovnosť, a to v čistom a bezpečnom prostredí. Táto stratégia špeciálne dbá o Keňanov s rôznymi postihnutiami a o znevýhodnené komunity.

Riešenie problémov detí a mládeže si vyžaduje pohľad na celú rodinu, pretože  veľká časť dospelých v slume sú negramotní, alebo dosiahli v živote len veľmi nízke vzdelanie. Rovnako deti a mládež, ktoré z rôznych dôvodov nedosiahli ani základné vzdelanie, či neukončili stredoškolské vzdelanie, sa stávajú zväčša súčasťou rozličnej kriminálnej činnosti, ktorá im z krátkodobého hľadiska zabezpečí aké-také prežitie, avšak ohrozuje ich budúcnosť.

MPC pôsobí v slumoch Mukuru a rozvíja svoje aktivity v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, rozvoja zručností a ďalších sociálnych služieb. Od začiatku sa všetky ich aktivity zameriavali na budovanie sebaúcty miestnej komunity, zabezpečenie zručností nevyhnutných pre osamostatnenie sa a prežitie i základnej gramotnosti.

Vláda momentálne poskytuje minimálnu podporu vzdelávaniu dospelých – príležitostné návštevy na zistenie, či sa postupuje podľa štátnych osnov, minimálne vzdelávacie materiály (MPC dostalo poslednýkrát takéto materiály v roku 2010).

 

O projekte

 

Hlavným cieľom projektu je uschopniť komunitu v Mukuru zúčastňovať sa na hospodárskych, sociálnych a občianskych záležitostiach svojej krajiny.

Medzi špecifické ciele a s tým súvisiace aktivity patria:

  • Budovať povedomie dôležitosti programov vzdelávania dospelých v komunite, a tým zvýšiť počet zapísaných študentov o 10 % každý rok.
  • Zvýšiť gramostnosť dospelých v komunite cez základné kurzy čítania, písania a počítania v súlade so štátnymi učebnými osnovami.
  • Implementovať prispôsobené učebné osnovy, ktoré sa zameriavajú na identifikované potreby dospelých žiakov, čím im pomôžu pri riešení každodenných situácií.
  • Zvýšiť počet dospelých, ktorí sa zúčastňujú na občianskych záležitostiach, zavedením komponentu občianskej náuky do učebných osnov.
  • Predstaviť špecializované kurzy zamerané na začatie drobného podnikania a na dosiahnutie sociálneho blahobytu (obchodné zručnosti, výživa, zdravie a hygiena a dobré rodičovské zručnosti).
  • Umožniť účasť na národných skúškach (KCPE) dospelým, ktorí vypadli zo školy.

 

Ku koncu júna 2014 bolo v programe zapísaných 76 študentov (46 začiatočníkov, 30 mierne pokročilých a pokročilých študentov). Dvadsať z nich je už prihlásených na KCPE skúšky v roku 2014. Zápis prebieha počas celého roka.

 

obrazok_eRko

 

Čo už projektový partner realizoval

 

MPC je jeden z modelových programov pre prácu a podporu ľudí v slumoch Nairobi.

Program vzdelávania dospelých v MPC začal svoju činnosť v roku 1993, keď kenská vláda intenzívne podporovala vzdelávanie dospelých. Program vtedy fungoval v základnej škole a mal jedného učiteľa plateného ministerstvom školstva. Od roku 1998 už vláda nevenovala toľkú pozornosť vzdelávaniu dospelých a podporovala ho minimálne. Preto MPC zamestnalo učiteľa, aby pokračoval v programe. Program bol v tom čase malý, zameraný na základné veci a fungoval len poobede s 10 študentmi. Keď získalo MPC grant z EÚ, komponent vzdelávania dospelých sa oficiálne stal kľúčovým programom v MPC.

 

Od roku 2008 sa na programe zúčastnilo 747 študentov. Z nich najmenej 47 získalo certifikát KCPE (Kenya Certificate of Primary Education) a ukončilo tým svoje základné vzdelanie. V minulosti sa mladí ľudia veľmi nezaujímali o program vzdelávania dospelých, ale od roku 2011 sa ich počet zvyšuje. V rokoch 2012 a 2013 sa národných skúšok zúčastnilo 30 študentov.