Kenský vzdelávací systém prešiel v minulom desaťročí rôznymi pozitívnymi reformami a dnes sú základné a stredné školy takmer bezplatné. Vzdelávanie je však stále založené predovšetkým na memorovaní, čo znevýhodňuje študentov na trhu práce, ktorý dnes kladie dôraz hlavne na praktické zručnosti, kreativitu a kritické myslenie. Väčšina mladých Keňanov má taktiež veľmi obmedzený prístup k počítačovým a podnikateľským zručnostiam. 40 percentná miera nezamestnanosti v krajine spôsobuje, že vplyv malých podnikov na kenskú ekonomiku nadobúda stále väčší význam. Napriek tomu, viac ako 60 percent novozaložených firiem stredoškolských absolventov skrachuje každý rok v dôsledku nedostatočných podnikateľských, manažérskych a organizačných zručností potrebných pre úspešné vedenie firmy.

 

O projekte

Cieľom tohto projektu je prispieť k zlepšeniu úrovne vzdelania, pracovných príležitostí a k rozvoju praktických a podnikateľských zručností vidieckej mládeže v kraji Taita Taveta. Cieľom súčasného, v poradí tretieho projektu, je vybaviť počítačmi a technikou ďalších 5 škôl, vyškoliť 50 učiteľov v projektovom vyučovaní s IKT a zapojiť ďalších 1200 žiakov do aktivít IT klubov spolu na 10 stredných školách. Na školách vzniklo už 24 cvičných firiem, ktoré si študenti sami riadia a získavajú tak skúsenosti z podnikateľského prostredia, ktoré budú neskôr môcť využiť v praxi. Na tieto aktivity chceme nadviazať založením soteICT centra v meste Voi, čo bude predstavovať ďalší dôležitý krok v podpore škôl a ich absolventov, a to hlavne tým, že bude pomáhať nezamestnaným mladým ľuďom rozbehnúť vlastné podnikanie alebo zvyšovať ich šance na pracovnom trhu prostredníctvom odborných tematických tréningov a technického vzdelávania. V rámci zbierky chceme podporiť aktivity cvičných firiem a kúpu pracovných pomôcok, materiálov a kancelárskych potrieb. 100 eur dokáže v priemere pokryť náklady jednej cvičnej firmy na školský rok. Získané prostriedky budú takisto použité na stretnutia a veľtrh cvičných firiem v soteICT centre v meste Voi.

 

obrazok_pontis

 

Čo už projektový partner realizoval 

Prvý projekt sme spustili v roku 2010 v dedine Rukanga v juhovýchodnej Keni. Spolu s partnerskou organizáciou Kasigau Wildlife Trust a s finančnou podporou SlovakAid, sa nám v minulých dvoch projektoch podarilo vybaviť 5 stredných a 2 základné školy počítačmi, prezentačnou technikou a internetom, ako aj zabezpečiť žiakom a učiteľom prístup na internet. Od augusta 2013 k nim pribudlo ďalších 5 škôl. Od začiatku nášho pôsobenia sme vyškolili viac ako 100 miestnych učiteľov pod vedením slovenských pedagógov a expertov v projektovom vzdelávaní s použitím IKT. Niektorí učitelia navštívili aj stredné školy na Slovensku, kde mohli vidieť, ako tento proces prebieha v praxi a získať ďalšiu inšpiráciu. Za 4 roky nášho pôsobenia sa prehĺbila aj spolupráca medzi slovenskými a kenskými študentmi. Tí si zakladali počítačové kluby a cvičné firmy, v rámci ktorých tvorili školské časopisy, videá o miestnych remeselníkoch a prírode, či spracovávali rôzne výstupy pre školu. Produkty ich výroby následne v spolupráci s cvičnými firmami z Obchodnej akadémie v Leviciach a Strednej odbornej školy podnikania v Prešove propagovali na Slovensku a simulovali vzájomný obchod.